Övrigt

Nordea Nodes principer för hållbara investeringar
För hållbara fondrekommendationer utgår Nordea Node från FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Ramverket utgår från så kallad exkludering där fondbolagen inte får investera i specifika sektorer. I tabellen nedan har vi sammanställt vilka sektorer som fondbolagen exkluderar utifrån FNs riktlinjer. Kategori Verksamhet Regel E Utvinning av olja, kol och gas  Fonden får inte investera i företag som arbetar med utvinning av olja, kol och gas  E Fossila elproducenter  Fonden får inte investera i företag som producerar el baserat på fossilt bränsle S Vapen Fonden får inte investera i företag med koppling till kärnvapen, klusterbomber, minor, kemiska och biologiska vapen S Handeldvapen Fonden får inte investera i företag vars omsättning från handeldvapen överstiger 5%  S Tobak Fonden får inte investera i företag som klassas som tobaksföretag eller vars omsättning från tobaksvaror överstiger 5% S Alkohol Fonden får inte investera i företag vars omsättning från alkohol överstiger 5% S Spel Fonden får inte investera i företag vars omsättning från spel överstiger 5% S Pornografi Fonden får inte investera i företag vars omsättning från pornografi överstiger 5% G Internationella normer och konventioner  Fonden får inte investera i företag som bryter mot internationella normer och konventioner  
Hur gör Nordea Node simuleringar för framtida avkastning?
För en del pensionskonton och löneväxlingskonton simuleras en prognos för framtida avkastning i form av en graf. Grafen är tänkt att ge dig en indikation på hur kontots framtida utveckling kan komma att bli. Viktigt är dock att poängtera att det är just en indikation och inte någon garanti för framtida avkastning.  Nordea Nodes simulering bygger på etablerade statistiska modeller och tar hänsyn till följande: Varje tillgångs historiska risk/volatilitet (har en enskild tillgång funnits väldigt kort tid så tas den bort i simuleringen för att inte vara missvisande) Varje tillgångs historiska rörelse i förhållande till olika breda marknadsindex Den historiska utvecklingen för flera breda marknadsindex Baserat på ovanstående beräknas en risk och förväntad avkastning för varje tillgång – allt sätts sedan samman och fondportföljens olika förväntade utfall presenteras för dig i en graf. Den mellersta linjen representerar förväntad avkastning. Den övre och undre linjen representerar ett intervall inom vilket 80 % av alla utfall bör hamna. Med andra ord bör du med 90 % sannolikhet få ett högre belopp än den undre linjen – enligt simuleringen.
Person i politiskt utsatt ställning
En person i politiskt utsatt ställning, så kallat PEP, är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Nordea Node är skyldiga att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning eller om någon i din närhet är det. Med någon i din närhet avses en familjemedlem eller känd medarbetare enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Är du en PEP så kan du inte få rådgivning av Nordea Node. Med viktig offentlig funktion i en stat avses funktioner som: stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar parlamentsledamöter ledamöter i styrelsen för politiska partier (som är representerat i något av organen i punkterna 1-2)  domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan Med viktig offentlig funktion i en internationell organisation avses funktioner som: direktörer biträdande direktörer styrelseledamöter innehavare av liknande poster Med familjemedlem avses: make/maka registrerad partner sambo barn och deras makar barn och registrerade partner barn och sambor föräldrar Med känd medarbetare avses: fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning Med nära förbindelser avses nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.