En person i politiskt utsatt ställning, så kallat PEP, är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Nordea Node är skyldiga att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning eller om någon i din närhet är det. Med någon i din närhet avses en familjemedlem eller känd medarbetare enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Är du en PEP så kan du inte få rådgivning av Nordea Node.


Med viktig offentlig funktion i en stat avses funktioner som:

 1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
 2. parlamentsledamöter
 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier (som är representerat i något av organen i punkterna 1-2) 
 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ
 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten
 7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan


Med viktig offentlig funktion i en internationell organisation avses funktioner som:

 1. direktörer
 2. biträdande direktörer
 3. styrelseledamöter
 4. innehavare av liknande poster


Med familjemedlem avses:

 1. make/maka
 2. registrerad partner
 3. sambo
 4. barn och deras makar
 5. barn och registrerade partner
 6. barn och sambor
 7. föräldrar


Med känd medarbetare avses:

 1. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning
 2. fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning


Med nära förbindelser avses nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.