Rapportering av personaländringar som när någon har börjat, slutat eller fått ny lön kan hanteras manuellt eller via fil direkt från lönesystemet om ni använder filtjänsten. Manuell hantering sker via listan över anställda där du för varje anställd kan gå in och göra förändringar. För anställda som ska omfattas av riskförsäkringar behöver ni intyga att den anställde är fullt arbetsför när försäkringen tecknas eller ändras. 

 

För att en anställd ska vara fullt arbetsför gäller det att den anställde:

  • Kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar.
  • Inte uppbär sjuklön från arbetsgivare eller ersättning från försäkringskassan (med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga).
  • Inte har arbetsskadelivränta eller att lönebidragsanställning, vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad.

 

Om företaget är färre än 5 anställda gäller dessutom att den anställde:

  • Inte varit sjukskriven mer än 5 dagar i följd de senaste 360 dagarna.