Advinans förvaltningsmodell

Ändra strategi i en portfölj
Om du vill ha en egen strategi med en ny investeringsplan för din portfölj kan du enkelt uppdatera din portföljstrategi. Du kan välja annan risknivå eller preferens för hållbarhet och få en ny modellportfölj. Du kan även själv välja fonder fritt ur fondutbudet och bygga en egen investeringsplan. Gör såhär för att ändra strategi: Logga in på advinans.se. Gå till "Sparande" och välj den portfölj du vill ändra strategi för. Välj fliken "Strategi" för att ändra din portföljstrategi.
Välj egna fonder
Om du inte vill använda dig av Advinans fondförslag i din portfölj, har du möjlighet att välja egna fonder själv till din portfölj genom en egen portföljstrategi.  Gör såhär för att välja fonder själv: Logga in på advinans.se. Gå till "Sparande". Gå till den portfölj du vill ändra fonder i. Välj fliken "Strategi". För att uppdatera strategin går du igenom stegen med ekonomisk profil, risk- och hållbarhetspreferenser.  Här kan du sedan välja om du vill gå genom med Advinans fondförslag eller välja fonder själv genom egen portföljstrategi.  Lägg till och och justera fondinnehaven, spara ny strategi och signera med BankID ditt nya val. 
Hur påverkar spartiden min investeringsplan/fondportfölj?
Spartiden är det som bör har störst påverkan på risktagandet i ditt sparande. Enkelt förklarat; har du en lång spartid kommer Advinans ge dig en hög andel aktiefonder (risk) som sedan minskar till förmån för räntefonder i takt med att du närmar dig ditt sparmål. Har du en kort sparhorisont innebär det en hög andel räntefonder från start.
Vilka olika inriktningar på sparande finns det hos Advinans?
Alla har olika hållbarhetspreferenser när det kommer till investeringar. Advinans vill hjälpa dig göra rätt val givet din preferens och vi har därför delat in sparandet i två inriktningar: spara brett och spara hållbart. Advinans har också säkerställt de bästa fonderna inom respektive kategori.   Spara brett Att spara brett innebär att Advinans utan begränsningar sätter samman bästa möjliga investeringsplan utefter dina sparmål. Sparar du brett får du en exponering mot hela marknaden och lägsta möjliga avgift.   Spara hållbart Om du sparar hållbart får du en exponering mot marknaden förutom vissa sektorer enligt nedan. Avgifterna är något högre än för ett brett sparande, men givet att hållbart blivit mycket populärt är skillnaden i avgift försumbar.    För hållbara fonder utgår Advinans från FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Ramverket utgår från så kallad exkludering där fondbolagen inte får investera i specifika sektorer. I tabellen nedan har vi sammanställt vilka sektorer som fondbolagen exkluderar utifrån FNs riktlinjer. Kategori Verksamhet Regel E Utvinning av olja, kol och gas  Fonden får inte investera i företag som arbetar med utvinning av olja, kol och gas  E Fossila elproducenter  Fonden får inte investera i företag som producerar el baserat på fossilt bränsle S Vapen Fonden får inte investera i företag med koppling till kärnvapen, klusterbomber, minor, kemiska och biologiska vapen S Handeldvapen Fonden får inte investera i företag vars omsättning från handeldvapen överstiger 5%  S Tobak Fonden får inte investera i företag som klassas som tobaksföretag eller vars omsättning från tobaksvaror överstiger 5% S Alkohol Fonden får inte investera i företag vars omsättning från alkohol överstiger 5% S Spel Fonden får inte investera i företag vars omsättning från spel överstiger 5% S Pornografi Fonden får inte investera i företag vars omsättning från pornografi överstiger 5% G Internationella normer och konventioner  Fonden får inte investera i företag som bryter mot internationella normer och konventioner  
Vad är traditionell förvaltning och är det bra för pensionssparande?
Traditionell förvaltning är den vanligaste sparformen till pension och förvalet hos många arbetsgivare på grund av dess enkelhet samt inslag av garanti. Enkelt sagt innebär det att försäkringsbolaget sköter hela förvaltningen åt dig som kund i något som kan liknas vid en stor fond. Du kan själv inte göra några förändringar och det finns ofta speciella villkor kopplade till sparandet. Traditionell förvaltning är i regel ett acceptabelt sparande om du inte själv har ett stort intresse för sparande och investeringar. Fondförsäkringar med felaktig risk och höga fondavgifter är ett vanligt fenomen idag och skadar många sparare. Anledningen är att få har kunskapen som krävs för att själva sköta sitt fondsparande medan rådgivare på banker och försäkringsbolag ofta har incitament att sälja mediokra produkter till höga priser. I en traditionell livförsäkring sköter försäkringsbolaget all förvaltning vilket som utgångspunkt är bra. Problemet med en traditionell livförsäkring är att risken inte är anpassad efter dig och din livscykel. Traditionell livförvaltning erbjuder i regel en konstant medelriskförvaltning vilket innebär att unga personer tar för lite risk och pensionärer för mycket – följden blir låg avkastning för de unga och potentiellt oönskade svängningar för pensionärer. Garantier i en traditionell försäkring är dessutom av begränsat värde. Advinans åsikt är att en fondförsäkring är den bästa lösningen men det kräver att kunden optimerar sitt sparande utifrån livscykel och riskpreferens – samt säkerställer rätt exponering till låga avgifter. Advinans automatiska portföljförvaltning för ISK och tjänstepension samt Advinans pensionsrådgivning är en bra grund för ett framgångsrikt fondsparande. Läs mer om Advinans syn på traditionell livförvaltning i Traditionell livförsäkring eller fondförsäkring.
Vad innebär valutaväxlingsavgift vid fondsparande och tar Advinans ut en sådan?
Avgift för valutaväxling vid handel med utländska fonder är vanligt hos många av marknadens fonddistributörer. Varje gång du köper eller säljer en fond som är noterad i en annan valuta än svenska kronor, så sker valutaväxling till distributörens valutakurs, vilken ofta innehåller påslag. Handlar du en utlandsfond direkt i svenska kronor så har fondbolaget själva skött valutaväxlingen, förmodligen till en mycket lägre växelkurs. Advinans vill inte att valutan fonden handlas i ska göra någon skillnad för dig som kund. Hos Advinans sker eventuell valutaväxling via Allfunds till en institutionell växelkurs för olika valutor från Danske Bank. Varken Advinans eller Allfunds gör något påslag på denna växelkurs.                    
Varför erbjuder Advinans inte aktiehandel?
Advinans erbjuder en långsiktig sparplattform, inte en handelsplattform och för det ändamålet tror vi att en väldiversifierad fondportfölj är den mest lämpliga sparformen för den överlägsna majoriteten av våra kunder. För insatta investerare som vill investera direkt i aktier rekommenderar Advinans nätmäklare. Ska du investera direkt i aktier bör du sätta av ordentlig tid för att identifiera långsiktigt attraktiva bolag som du förstår och har insikt om samt ha en lång investeringshorisont. Tyvärr handlar många alldeles för mycket i bolag de inte förstår, vilket är bra för mäklarna men inte för kunderna.
Varför erbjuder Advinans inte ETF:er?
Det korta svaret är för att vi kan erbjuda samma eller bättre marknadsexponeringar med fonder till en totalt sett lägre kostnad för våra kunder. En ETF eller en börshandlad fond liknar en fond men den handlas direkt via börsen. Detta är den enda skillnaden mellan fonder och ETF:er. Advinans målsättning är att minimera kostnaden utifrån den marknadsexponering vi söker för våra kunder och idag kan vi göra det bättre genom fonder.  Mer utförligt: Advinans fondavgifter ligger i linje med, eller är lägre än motsvarande marknadsexponeringars genom ETF:er. Fler viktiga exponeringar vi söker finns inte att få via ETF:er (främst på räntesidan). Till kostnaden för en ETF måste man även räkna in ”spreaden” dvs skillnad på köp och säljkurs vilken betalas av kunden. Vi anser det enklare och mer transparent att alla kunder vid uttag/utbetalning får slutvärde på fonden enligt fondbolagen snarare än att vi handlar ETF under dagen med ett snittpris som kan avvika kraftigt mot stängningskurs. Advinans sparar kostnader på handel och förvaring vilket gör att vi kan hålla lägre förvaltningskostnader för våra kunder.
Varför erbjuder inte Advinans fler fonder?
Advinans grundsyn är att väldigt få fondförvaltare över längre tidsperioder slår sitt jämförelseindex – finansmarknaden är ett nollsummespel. Det vi anser viktigt är låga avgifter och att en sparare får tillgång till olika marknader och exponeringar för att sprida sina risker. Vi har satt upp en effektiv process för att hålla låga avgifter där vi handlar upp en fond per sökt exponering. Vi kan pressa avgifterna då en leverantör får all volym per exponering. Advinans syn är att vårt fondutbud täcker de exponeringar som finns etablerade i finansiell forskning. Vi har dessutom, inom detta fondutbud, inkluderat etiska och hållbara fonder utifrån en tydlig logik. Det finns idag en mängd plattformar för fondhandel tillgängliga i Sverige. Trenden är att ha ett så stort urval som möjligt vilket vi anser inte ligger i konsumentens intresse, tvärtom. Ett utbud på närmare 1000 fonder försvårar snarare för majoriteten samtidigt som merparten av fonderna är alldeles för dyra, höga avgifter passar banken/nätmäklaren/försäkringsbolaget bra då de får tillbaka ca 50 % av avgiften i provision från fondbolagen (provision som Advinans betalar tillbaka till dig, därför är samma fonder är upp till 75 % billigare hos oss). Det finns dock kunder som söker aktiv förvaltning eller specifika exponeringar (t.ex. fastigheter och högräntefonder). Vi har därför gjort en grundlig analys och urval av aktiva fonder baserat på förutsättning att skapa överavkastning (vi vill vara tydliga med att vår analys inte garanterar att en fond kommer skapa framtida överavkastning, bara att det finns förutsättningar för det). Vi har även handlat upp fonder som ger exponering mot specifika marknader (t.ex. fastigheter, högrisk obligationer, investmentbolag). Genom att inte arbeta med provisioner kan vi erbjuda mer nischade fonder till ett attraktivt pris.
Vad innebär låg, medel och hög risk?
Advinans utgår från att risk är relativ. Har du en lång sparhorisont kan du acceptera en absolut högre risk för att få högre avkastning, även om du har en låg riskpreferens. Likadant minskar Advinans den absoluta risken när du närmar dig period för uttag för att säkerställa att du får tillgång till pengarna när du behöver dem. Sparhorisonten bör alltså väga tyngre än riskpreferens vid sammansättningen av en fondportfölj, även om olika preferenser vad det gäller risktagande självklart är viktigt.  Advinans beräknar absolut risk utifrån EU’s riskklassificering (en skala 1–7 baserad på volatilitet) och vi beräknar volatilitet (ett statiskt mått på risk) på en tidshorisont om fem år.