Advinans ISK

Information om ISK
Ett ISK (Investeringssparkonto) är ett konto där privatpersoner kan spara i aktier, fonder eller andra finansiella produkter. Ett ISK innebär för de flesta lägre skatt och mindre arbete relativt ett aktie/fondkonto och det lämpar sig särskilt väl vid långsiktigt sparande. Huvudsakliga egenskaper med ett ISK: Låg skatt: Du betalar inte någon vinstskatt vid försäljning av värdepapper utan istället en årlig procentuell schablonskatt på kontots värde. Skatten följer det allmänna ränteläget och är nu mycket låg. Slipp deklarera: Du behöver inte deklarera vinst/förlust vid försäljning av värdepapper. Den skattemässiga uppgift som behövs kommer förtryckt i din deklaration.  Hur förmånligt ISK är kan komma att förändras i framtiden. Advinans kommer kontinuerligt analysera situationen för våra kunder för att ge korrekta råd och kan, till exempel vid förändrade skattesatser, komma att rekommendera en annan kontoform.  Läs mer om beskattning av ISK under sektionen ”Avgifter & Skatter”.
Lägsta belopp för en insättning hos Advinans
Lägsta engångsinsättningen på ett ISK hos Advinans är 1 000 kr. Vid månadssparande är lägsta beloppet 100 kr.
BankID för identifiering och signering av avtal
BankID är Sveriges största och säkraste e-legitimation och har rättsligt samma verkan som en skriftlig signatur. BankID är relativt användarnamn och lösenord eller skriftlig signatur en säkrare och smidigare lösning. Därför har Advinans valt att bygga all identifiering och signering runt det.
Skaffa BankID
Du registrerar dig för BankID via din Internetbank. För mer information, besök supportsidan för BankID: https://support.bankid.com/sv/bestalla-bankid/bestalla-mobilt-bankid.
Varför erbjuder Advinans bara ISK?
Advinans anser att ett ISK för närvarande är den mest lämpliga kontoformen för majoriteten av våra kunder. Kontot har ett enkelt upplägg, du slipper deklarera och kan sätta in/ta ut pengar samt köpa/sälja värdepapper utan avgifter eller skatt. ISK har istället för en reavinstskatt vid försäljning av tillgångar, en procentuell schablonskatt på hela kapitalet som för närvarande är mycket låg. Advinans utvärderar kontinuerligt marknaden och skattesituationen för olika kontotyper. Bedömer vi att ett annat alternativ är mer förmånligt kommer vi att ändra rekommendationerna.
Kan jag få en månatlig utbetalning från mitt Advinans ISK?
För närvarande kan du inte ha en månatlig utbetalning från ditt ISK hos Advinans. ISK är idag den sparform vi rekommenderar för privat pensionssparande och en möjlighet till månatlig utbetalning är därför något vi ser över att kunna erbjuda i framtiden.
Kan jag sätta upp ett Advinans ISK åt mina barn?
Det går inte att sätta upp ett konto i ett barns namn hos Advinans. Du kan däremot spara i ditt namn och skapa ett specifikt sparmål för någon annan, till exempel dina barn. Eftersom Sverige idag inte har någon gåvoskatt kan du ta ut pengarna och ge till ditt barn när det är dags för det. Genom att spara i ditt egna namn bibehåller du också kontroll över sparandet även efter att barnet fyllt 18 år.
Person i politiskt utsatt ställning
En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Advinans är skyldig att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Du kan inte bli kund hos Advinans om du eller någon i din närhet är en person i politiskt utsatt ställning. Kostnaden för att hantera sådana kunder skulle drabba övriga kunder. Med någon i din närhet avses en familjemedlem eller känd medarbetare enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vad betyder viktig offentlig funktion? Med viktig offentlig funktion i en stat avses funktioner som: stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar parlamentsledamöter ledamöter i styrelsen för politiska partier (som är representerat i något av organen i punkterna 1-2)  domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan. Med viktig offentlig funktion i en internationell organisation avses funktioner som: direktörer biträdande direktörer styrelseledamöter innehavare av liknande poster. Vad betyder familjemedlem eller känd medarbetare? Med familjemedlem avses: make/maka registrerad partner sambo barn och deras makar barn och registrerade partner barn och sambor föräldrar. Med känd medarbetare avses fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning,  fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Med nära förbindelser avses nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Vad innebär skatteskyldig och varför frågar Advinans mig om det?
Advinans tillåter enbart personer som endast är skatteskyldiga i Sverige att bli kunder. Att tillåta kunder som är skatteskyldiga i andra länder skulle innebära en kostnad för Advinans som i slutändan skulle behöva bäras av övriga kunder. Därför har vi valt att inte tillåta det idag. Skatteskyldig innebär en skyldighet att betala någon typ av skatt, exempelvis inkomstskatt, i ett visst land. Det går att vara skatteskyldig i flera länder men normalt är att bara var det i det land där man är huvudsakligen bosatt. USA har särskilt hårda regler och Advinans rekommenderar dig som har någon typ av nära anknytning till landet såsom medborgarskap, uppehållstillstånd, innehav av fastighet eller långvarig vistelse i landet, att säkerställa med IRS gällande din eventuella skatteskyldighet, för att säkerställa att du inte är en s.k. US Person.
Avsluta konto
För att ta bort och avsluta ditt konto hos Advinans behöver du först ut alla dina pengar från dina konton hos Advinans, och när uttaget är klart behöver du meddela Advinans att du vill avsluta ditt konto.   Gör såhär för att ta ut pengar: Logga in på advinans.se.  Gå till "Din ekonomi". Välj den portfölj som du vill avsluta. Uppe i högra hörnet väljer du “Ta ut pengar”. Markera att du vill ta ut alla pengar från kontot och bekräfta. Kontakta oss på kundtjanst@advinans.se och meddela att ditt konto ska avslutas och tas bort.   När kontot är borttaget  sparar vi bara de uppgifter om dig som vi måste enligt lag.