Säkerhet och sekretess

Åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering
Advinans tar penningtvätt och terrorfinansiering på mycket stort allvar. Huvudsakliga metoden för att undvika penningtvätt är att Advinans enbart godkänner in- och utbetalning via Autogiro. Det innebär att vi kan garantera att in- och utbetalning sker från/till samma person. Advinans övervakar också samtliga in- och utbetalningar. Vid misstänkt beteende kommer manuella kontroller genomföras. Advinans kontrollerar även automatiskt alla kunder mot EU:s terrorlista.
Lagrad information vid avslutat konto
Vill du avsluta dina tjänster hos Advinans kommer all information vi inte är tvungna att spara enligt lag att raderas – både information från dina anslutna banker och försäkringsbolag samt information från ditt engagemang hos Advinans. Du kan även avsluta din eventuella informationsfullmakt i inloggat läge på advinans.se. Läs mer om Advinans policy för behandling av personuppgifter. 
IT-säkerhet
Advinans arbetar med högsta möjliga säkerhet på alla IT-system och genom att samarbete med ledande molnleverantörer kan Advinans erbjuda en mycket hög säkerhet till låga kostnader. Advinans har upprättat ett antal principer för att säkerställa högsta IT-säkerhet: Endast samarbete med ledande IT-leverantörer Innebär bland annat huvudsakliga data och applikationer på Google Cloud med datacenter i EU, samt hos Elastx i Sverige.   Högsta möjliga säkerhetsnivå på samtliga tjänster Detta innefattar bland annat högsta nivå av kryptering, avancerade brandväggar och virusskydd, certifikat, två-faktor-autentisering och avancerad accesskontroll.   Säker backup Det görs kontinuerligt backups på all Advinans data. För vårt fondandelsregister sker back up dessutom på en geografiskt skild datahall.   Säker identifiering För att säkerställa en mycket hög kundsäkerhet använder Advinans huvudsakligen BankID vid inloggning och signering.   Kontinuerlig övervakning Advinans har investerat i ledande övervakningssystem som automatiskt övervakar system i realtid.   Ständigt förbättringsarbete Advinans samarbetar med ledande svenska IT säkerhetskonsulter som kontinuerligt analyserar Advinans IT säkerhet.
Kundsäkerhet
Advinans bygger på förtroende från dig som kund. Genom att sammanställa din finansiella information från banker och försäkringsbolag kan vi hjälpa dig ta kontroll över din ekonomi – men vi har därför ett mycket stort ansvar vad det gäller informationshantering. Med anledning av detta har Advinans upprättat ett antal principer som vi arbetar utifrån: Respekt för dig som kund Advinans kommer aldrig dela med sig av specifik kundinformation med tredje part – om det inte sker på din begäran/efter ditt medgivande. Högsta säkerhet Advinans investerar i högsta möjliga säkerhet på alla IT system. Det innebär att all information är skyddad av avancerade brandväggar, krypterade databaser och kontinuerliga back ups. Du har kontroll över din information Du kan i enlighet med personuppgiftslagen kontakta Advinans få ut all information Advinans har om dig – och om du vill kommer Advinans radera informationen (dock behöver vi spara vissa data i enlighet med gällande lagar och förordningar).
Utfall vid eventuell konkurs
Till att börja med står Advinans under tillsyn av Finansinspektionen och vi är ett bolag med långsiktig finansiering från ledande svenska investerare – det ska aldrig gå så långt att Advinans går i konkurs.  Skulle en konkurs ändå inträffa är dina medel säkra då:  Advinans alltid håller dina pengar och värdepapper frånskilda från våra tillgångar Dina pengar finns antingen investerade hos respektive fondbolag eller på ett klientmedelskonto hos Danske Bank (mycket begränsade medel kopplade till processen för insättning och uttag).  Vid en konkurs kommer Advinans helt enkelt att sälja ditt fondinnehav och skifta ut dina tillgångar till dig. Advinans likviditetspolicy säkerställer att Bolaget har medel för att finansiera en organiserad avveckling.   Ditt kapital är investerat i fonder hos väletablerade fondbolag  När ditt kapital är investerat hålls det i Advinans namn hos respektive fondbolag. Advinans har i sin tur en förteckning över varje kunds fondandelar. Skulle en konkurs inträffa säljer Advinans av samtliga andelar och betalar ut likviden till respektive kund. Vid hantering av fondandelsregister finns en administrativ risk som eventuellt kan kopplas till konkursrisken. Denna risk är försäkrad via det s.k. investerarskyddet – se mer nedan. Advinans säkerställer att den administrativa risken är minimal genom att genomgående hålla högsta nivå på IT-säkerhet. Advinans fondandelsregister finns på en databas hos en ledande leverantör och det tas kontinuerliga backups till två geografiskt skilda datacenter. Medel som under korta stunder inte är investerade finns på ett klientmedelskonto skyddat av insättningsgaranti. Vid insättning och uttag måste dina tillgångar i korta stunder vara i likvider medan fonder köps eller säljs. De hålls då på ett klientmedelskonto hos Danske Bank, en av de största bankerna i Norden. Tillgångarna är alltså frånskilda Advinans och kommer, om Advinans går i konkurs betalas ut till våra kunder. På temat konkursrisk finns det en (extremt liten) risk att Danske Bank går i konkurs. Skulle det ske när dina medel står i likvider på klientmedelskontot är de skyddade av en insättningsgaranti – se mer nedan. Investerarskyddet Om det vid en konkurs trots Advinans rutiner exempelvis inte går att reda ut vilka tillgångar som är dina har du rätt till ersättning från investerarskyddet. Ersättning ges med maximalt 250 000 kronor per kund och institut. Skyddet gäller inte värdeförändringar på aktier och andra värdepapper.    Investerarskyddet regleras i lagen (1999:158) om investerarskydd. Investerarskyddet innebär att staten skyddar kunders värdepapper vid transaktioner eller när sådana förvaras hos bank eller värdepappersbolag. Rätten till ersättning gäller även för medel som institutet mottagit från kunder med redovisningsskyldighet, dvs. sådana medel som inte får sammanblandas med institutets egna tillgångar. Mer information om investerarskyddet finns på Riksgäldens hemsida, www.riksgalden.se.   Insättningsgaranti och skydd av klientmedel Advinans klientmedelskonto är för närvarande hos Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial. Om Advinans går i konkurs samtidigt som dina pengar befinner sig på klientmedelskontot är dina pengar skyddade enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande 100 000 euro per kund.    Ett klientmedelskonto är ett konto där pengar satts in för flera kunders räkning på samma konto. För klientmedelskonto gäller enligt huvudregeln att de bakomliggande ägarna till pengarna, det vill säga varje kund hos Advinans, vardera kan få ersättning från insättningsgarantin upp till det maximala beloppet. För mer information om Garantifonden går det att läsa vidare på Garantifondens hemsida, www.garantifonden.dk.