Allmänt om Advinans

Rekommenderade webbläsare
Generellt rekommenderar vi Google Chrome. Vi stödjer dock följande webbläsare:   Google Chrome - https://www.google.se/chrome/browser/desktop/index.html. Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/sv-SE/. Apple Safari: https://www.apple.com/safari/. Microsoft Edge: https://www.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge.   Dessutom rekommenderar vi att du alltid har installerat senaste uppdateringarna av operativsystemet på din enhet.
Dödsfall
Som kund hos Advinans kan en individ ha tillgångar/försäkringsskydd hos oss och hos/via våra samarbetspartners. Advinans hanterar medel som finns på ett Advinans ISK enligt nedan. Innehav i pensionsförsäkringar hanteras av Futur Pension eller Nordnet och ersättning från eventuella riskförsäkringar hanteras av Euro Accident eller Länsförsäkringar. Vid ett dödsfall fryser Advinans samtliga tillgångar i väntan på handlingar från den avlidnes anhöriga.    För att kunna överföra innehav och avsluta ett dödsbokonto behöver anhöriga skicka in: En vidimerad kopia av den inregistrerade bouppteckningen från Skatteverket. Blanketten ”Avslut av konto för dödsbo” där det framgår vad som ska göras med innehavet på investeringssparkontot, till vilka andra konton det ska fördelas och med bankkontonummer angivet för utbetalning av likvida medel. Vidimerade kopior av dödsbodelägarnas ID-handlingar.   Du finner blanketten ”Anmälan om dödsbo” här Om en boutredningsman är utsedd av tingsrätten kan denne lämna in uppdrag. I så fall ska kopia av förordnandet bifogas. Samtliga vidimeringar som skickas in ska bestå av två oberoende personer från dödsbodelägarna, med namnförtydligande, personnummer och telefonnummer. För övriga frågor kontakta Advinans kundtjänst, på nummer 021- 220 30 eller maila till kundtjanst@advinans.se.  
Kontakt vid synpunkter och eventuella klagomål
Eventuella synpunkter eller klagomål tas emot skriftligt via post och e-post eller via telefon genom Advinans kundtjänst.  ADVINANS AB Box 3158 103 63 Stockholm Telefon: +46 21 220 30 E-post: kundtjanst@advinans.se skriv ”Klagomål” i ämnesfältet Användare kan begära att kundtjänst ska vidarebefordra klagomål till Advinans Klagomålsansvarige. Skulle Användare efter kontakt fortfarande vara missnöjd kan Användaren vända sig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som är en opartisk instans som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär. KONSUMENTERNAS BANK- OCH FINANSBYRÅ Box 242 23 104 51 Stockholm Telefon: +46 8 24 30 85 Vidare kan Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) kontaktas som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN Box 174 101 23 Stockholm
Advinans tillstånd
Advinans har av Finansinspektionen erhållit tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution (LFD) avseende livförsäkring i samtliga livförsäkringsklasser samt olycksfalls- och sjukförsäkring. Företaget har tillstånd att bedriva följande verksamheter: Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument. Investeringsrådgivning avseende finansiella instrument. Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag. Portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser samt sjuk-, olycksfalls- och premiebefrielseförsäkring. Förvaring av finansiella instrument för kunders räkning och ta emot kunders medel med redovisningsskyldighet. Utföra valutatjänster som har samband med investeringstjänster. Registreras som förvaltare av fondandelar avseende värdepappersfonder och specialfonder.
Advinans vision
Advinans har två kundsegment: arbetsgivare och privatpersoner. Målet är dock detsamma: att säkerställa en trygg framtid för alla.  Vår vision är grundad i tre värdeord: Billigare - Genom effektiva processer och modern teknik kan vi erbjuda lägre priser. Bättre - Grundade i finansiell forskning hjälper vi våra kunder göra det rätta. Alltid. Enkelt - Vi ska göra det enkelt för kunden att ta ansvar för framtiden.