En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Advinans är skyldig att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person.


Du kan inte bli kund hos Advinans om du eller någon i din närhet är en person i politiskt utsatt ställning. Kostnaden för att hantera sådana kunder skulle drabba övriga kunder. Med någon i din närhet avses en familjemedlem eller känd medarbetare enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.


Vad betyder viktig offentlig funktion?

Med viktig offentlig funktion i en stat avses funktioner som:

 1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
 2. parlamentsledamöter
 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier (som är representerat i något av organen i punkterna 1-2) 
 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ
 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten
 7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Med viktig offentlig funktion i en internationell organisation avses funktioner som:

 1. direktörer
 2. biträdande direktörer
 3. styrelseledamöter
 4. innehavare av liknande poster.


Vad betyder familjemedlem eller känd medarbetare?

Med familjemedlem avses:

 1. make/maka
 2. registrerad partner
 3. sambo
 4. barn och deras makar
 5. barn och registrerade partner
 6. barn och sambor
 7. föräldrar.


Med känd medarbetare avses

 1. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, 
 2. fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.


Med nära förbindelser avses nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.