Advinans har av Finansinspektionen erhållit tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution (LFD) avseende livförsäkring i samtliga livförsäkringsklasser samt olycksfalls- och sjukförsäkring.

Företaget har tillstånd att bedriva följande verksamheter:

  • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument.
  • Investeringsrådgivning avseende finansiella instrument.
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag.
  • Portföljförvaltning avseende finansiella instrument.
  • Försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser samt sjuk-, olycksfalls- och premiebefrielseförsäkring.
  • Förvaring av finansiella instrument för kunders räkning och ta emot kunders medel med redovisningsskyldighet.
  • Utföra valutatjänster som har samband med investeringstjänster.
  • Registreras som förvaltare av fondandelar avseende värdepappersfonder och specialfonder.