Advinans utgår från att risk är relativ. Har du en lång sparhorisont kan du acceptera en absolut högre risk för att få högre avkastning, även om du har en låg riskpreferens. Likadant minskar Advinans den absoluta risken när du närmar dig period för uttag för att säkerställa att du får tillgång till pengarna när du behöver dem. Sparhorisonten bör alltså väga tyngre än riskpreferens vid sammansättningen av en fondportfölj, även om olika preferenser vad det gäller risktagande självklart är viktigt. 


Advinans beräknar absolut risk utifrån EU’s riskklassificering (en skala 1–7 baserad på volatilitet) och vi beräknar volatilitet (ett statiskt mått på risk) på en tidshorisont om fem år.